รอบรู้เรื่องประกันภัยรถยนต์ความรู้เบื้องต้นด้านประกันภัยเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกแผนประกันที่เหมาะกับรถของคุณ เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย เพื่อให้ท่านได้เข้าใจรายละเอียดของประกันมากขึ้น

 

กลับขึ้นบน

 

ประเภทการประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Insurance)

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นกรมธรรม์ที่กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติ คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของเจ้าของรถสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บทางร่างกาย

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance)

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ที่ครอบคลุมความคุ้มครองทั้งหมดต่อทั้งบุคคลภายนอก และรถยนต์ที่เอาประกันที่เกิดจากอุบัติเหตุ การชน การคว่ำ การถูกโจรกรรม ฯลฯ โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแยกเป็น 4 ประเภทดังนี้

1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Comprehensive)

คุ้มครองความเสียหายรถคันที่เอาประกัน ชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารและบุคคลภายนอก ทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวมถึงรถสูญหาย หรือ ไฟไหม้

2. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 (Third Party Fire & Theft)

คุ้มครองชีวิต และร่างกายของผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวมถึงรถสูญหาย หรือไฟไหม้ แต่ไม่คุ้มครอง ความเสียหายของรถคันที่เอาประกัน

3. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (Third Party)

คุ้มครองชีวิต และร่างกายของผู้โดยสาร และทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น

4. ประเภทภัยรถยนต์ประเภทที่ 4

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคู่กรณี ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายประมาท และไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท

กลับขึ้นบน

 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัย
ตามข้อกำหนดในสัญญา ผู้เช่าซื้อต้องทำการประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถยนต์คันที่เช่าซื้อตลอดอายุสัญญา ดังนั้น ก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยจะหมดอายุลงประมาณ 45 วัน บริษัทประกันภัย จะมีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบ พร้อมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการต่ออายุกรมธรรม์ฉบับใหม่ รวมทั้งแนะนำเงื่อนไขพิเศษในการได้รับส่วนลดหรือการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยอีกด้วย

ท่านควรรีบตัดสินใจต่ออายุประกันภัยเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่กรมธรรม์จะหมดอายุ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของท่านเอง

กลับขึ้นบน

 

สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรรู้
เมื่อมีความเสียหายหรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้าและดำเนินการอันจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิ์ตามกฎหมาย บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์เข้าดำเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์ ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัย จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดำเนินการโดยสุจริต

เมื่อเกิดเหตุคุณจะทำอย่างไร

แจ้งอุบัติเหตุทันทีต่อบริษัทประกันภัย

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินการสำรวจความเสียหายแล้วจะให้ใบรับแจ้งเหตุไว้

นำเอกสารใบรับแจ้งเหตุไปให้บริษัทประกันภัย คุมราคาทรัพย์สินที่เสียหายก่อนทำการซ่อม

นำรถเข้าซ่อมกับอู่ที่บริษัทเสนอหรืออู่ที่ท่านเลือก

เมื่อรถซ่อมเสร็จควรสำรวจความเรียบร้อยก่อนรับรถกลับคืนและลงนามในเอกสารรับรถตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

กลับขึ้นบน

 

ข้อควรระวังในกรณีรถคันที่เอาประกันภัยเกิดเหตุ
บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อ

1. ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่ขาดต่ออายุเกิน 180 วัน

2. ดัดแปลงสภาพรถยนต์ให้ผิดไปจากสภาพปกติของรถยนต์รุ่นนั้น

3. ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและไม่มีข้อพิสูจน์ว่า ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

4. ผู้ขับขี่นำรถไปใช้ในการแข่งขัน ขับรถในขณะมึนเมา หรือนำรถไปใช้กระทำสิ่งผิดกฎหมาย

5. ขับขี่โดยบุคคลของอู่ที่รถเข้าซ่อม เว้นแต่การซ่อมที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้สั่งซ่อม

กลับขึ้นบน