กิจกรรมเพื่อสังคม


 • ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย

  ด้วยจิตสำนึกที่ห่วงใยและความรับผิดชอบต่อสังคมไทยตลอดเวลา ฮอนด้าจึงได้ร่วมงานกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนผลักดันกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

  มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย

  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อสนับสนุนกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทย ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นเป็นพิเศษเรื่องการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและมนุษยธรรม อาทิ การจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ผ่านโครงการปลูกต้นกล้าปัญญาเด็กไทยของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดหาทุนให้โครงการนำช้างลาดตระเวนป่าเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับ มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงโครงการกฐินสามัคคีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นต้น

  โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542 โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยได้ริเริ่ม และสนับสนุนให้สมาคมสร้างสรรค์ไทย หรือตาวิเศษ เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เชิญชวนให้โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศส่งโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวด

  โครงการนี้นับเป็นมิติใหม่ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศที่มีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางสนับสนุน ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และร่วมกันดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเอง

 • วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมรถยนต์

  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้ก้าวไกล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับเป็นหัวใจหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2542 จากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย และกรมอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนภายใต้งบประมาณ 100 ล้านบาท จัดสร้างอาคารอำนวยการ และอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อมสื่อการเรียนการสอนต่างๆ วิทยาลัยแห่งนี้นับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ผลิตบุคลากร ระดับช่างเทคนิคด้านอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ โดยเปิดสอนหลักสูตร 2 ปี ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคโลหะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และเทคนิคอุตสาหกรรม

 • แหล่ง: http://www.honda.co.th