เทคโนโลยี


 • ห่วงใยต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  จุดยืนของฮอนด้าตั้งอยู่บนพื้นฐานการให้ความเคารพต่อปัจเจกบุคคลในแต่ละสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของปรัชญาแห่งความสำเร็จของฮอนด้า สิ่งนี้โน้มนำให้ฮอนด้านำเสนอความปลอดภัยภัยระดับสูงสุดแก่ทุกคนในรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น อีกทั้งลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์คันอื่นและคนเดินถนน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ความปลอดภัยสำหรับทุกคนของฮอนด้า เราค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย โดยเน้นใน 3 ด้านได้แก่ ระบบป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ระบบป้องกันเพื่อลดความรุนแรงขณะเกิดอุบัติเหตุ และเทคโนโลยีลดการบาดเจ็บของคนเดินถนน

  ขณะเดียวกัน เรามุ่งมั่นลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของวงจรผลิตภัณฑ์ฮอนด้า ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการผลิต การขาย การใช้งานและการกำจัดทิ้ง

  เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย

  ฮอนด้าคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อช่วยคุ้มครองผู้ใช้ถนนทุกคนขณะเกิดอุบัติเหตุ

  ฮอนด้ายังคงเดินหน้าวิจัยพัฒนา ปรับปรุงและนำเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นสูง จี - ฟอร์ซ คอนโทรล (G-CON) มาใช้ในรถฮอนด้า เพื่อลดแรงกระแทกจากการชน เรื่องหนึ่งที่เราสนใจในปัจจุบันได้แก่การชนระหว่างยานยนต์ที่ต่างขนาด โครงสร้างและความแข็ง เทคโนโลยี
  G-CON จะช่วยปกป้องคุ้มครองทั้งตัวเองและลดแรงที่กระทำต่อรถยนต์คันอื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  เทคโนโลยีนำสมัยเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ ของฮอนด้า อาทิ ระบบถุงลมนิรภัยอัจฉริยะคู่หน้า i-SRS ซึ่งประสานการทำงานกับเข็มขัดนิรภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความปลอดภัย ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน (TCS) ซึ่งทำงานด้วยคอมพิวเตอร์และผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้ได้ เพื่อความมั่นใจในทุกสภาพถนนและระดับความเร็ว ระบบควบคุมอัตราเร่งอิเล็กทรอนิก (DBW) ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) ซึ่งจะควบคุมแรงเบรกที่ล้อหน้าและหลังตามน้ำหนักบรรทุกด้านหน้าและหลัง และระบบช่วยการทรงตัว ( VSA) เป็นต้น

  ในส่วนของการปกป้องคนเดินถนน รถยนต์ฮอนด้าในอนาคตจะใช้ตัวถังที่ออกแบบมาเพื่อลดการบาดเจ็บของคนเดินถนน ด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยดังกล่าว วิจัยพัฒนาและทดสอบโดยทีมงานที่ศูนย์ทดสอบการชนในเมืองโตชิกิ ประเทศญี่ปุ่น

  นอกจากนี้ ฮอนด้ายังมีศูนย์ทดสอบการชนจากสภาพจริง ( Real World Crash Test Facility) ซึ่งนับเป็นศูนย์ทดสอบการขับชนในร่มแห่งแรกของโลก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา ฮอนด้า อาร์ แอนด์ ดี เมืองโตชิกิ ซึ่งทำการทดสอบการชนระหว่างรถยนต์กับรถยนต์ในทุกทิศทาง

 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

  ฮอนด้าตระหนักดีว่าวิธีดำเนินธุรกิจประจำวันจะสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงพันธสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อสิ่งแวดล้อมเราจึงพยายามหาวิธีลดผลกระทบของกิจกรรมบริษัทฯ ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เราส่งเสริมให้ศูนย์บริการ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิตชิ้นส่วนและเพื่อนร่วมงานนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบจัดการขยะ และโครงการลดมลภาวะทางอากาศไปใช้ปฏิบัติและช่วยนำชิ้นส่วนรถยนต์หมดอายุใช้งานหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ฮอนด้านำระบบฟอกน้ำยาแอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้โดยระหว่างให้บริการซ่อมระบบปรับอากาศ จำเป็นต้องถ่ายน้ำยาแอร์ ศูนย์บริการฮอนด้าจะถ่ายน้ำยาแอร์ที่ใช้แล้วเข้าสู่เครื่องฟอกดังกล่าว เพื่อรีไซเคิลหมุนเวียนนำกลับไปใช้ใหม่ในระบบปรับอากาศของรถยนต์ฮอนด้าอีกครั้ง

  ฮอนด้าได้คิดค้นและหาแนวทางที่หลากหลายเพื่อการนำชิ้นส่วนที่หมดอายุการใช้งานมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตามหลักการ LCA (Life Cycle Assessment ) ซึ่งฮอนด้าเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่สามารถรีไซเคิลกันชนรถยนต์ที่หมดสภาพแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล และนำมาผลิตเป็นก้านดึงปุ่มกดล็อกประตูรถยนต์ รวมทั้งยังมีแผนที่จะนำเม็ดพลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลกันชนรถยนต์มาผลิตเป็นบังโคลน และแผ่นรองใต้ตัวถังรถยนต์ในอนาคต

  นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ฮอนด้าที่หมดอายุแล้วอาทิ ยางรถยนต์และน้ำมันเครื่องใช้แล้ว จะถูกรวบรวมจากศูนย์บริการต่างๆของฮอนด้า เพื่อนำไปสังเคราะห์ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาซีเมนต์โดยวิธีดังกล่าว ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาขยะตกค้าง และลดการใช้น้ำมันดิบจากธรรมชาติ

  โรงงานสีเขียว

  แนวคิดเรื่อง “ โรงงานสีเขียว ” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฮอนด้าที่กำหนดให้โรงงานผลิตฮอนด้าทั่วโลกมีระบบการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีระบบการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอื่นที่ทรงประสิทธิภาพ

  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดได้ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับแนวคิดดังกล่าว 6 แนวทางดังนี้

  การลดปริมาณของเสียอันตรายที่ส่งออกสู่ภายนอกให้เป็นศูนย์
  ควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
  นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  ดำเนินกิจกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนในท้องถิ่น
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม
  สนับสนุนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

  จากวันนั้นถึงวันนี้ กิจกรรมโรงงานสีเขียวของฮอนด้าประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคม ตลอดจนอนุรักษ์พลังงานและนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

  แหล่ง: http://www.honda.co.th